logo
Medycyna pracy Katowice
ul.Gliwicka 159
Badania okresowe
Dostępni lekarze medycyny pracy :
lekarz medycyny pracy Beata Dąbkowska
lekarz medycyny pracy Anna Gajewska
Katowice,ul.Gliwicka 159
Badania lekarskie w jednym miejscu, bezpłatny parking!

Badania okresowe mają na celu sprawdzenie przez lekarza medycyny pracy czy stan zdrowia pracownika od czasu poprzednich badań profilaktycznych uległ zmianie, a jeśli tak,to czy pozwala to na dalsze wykonywania obowiązków przez pracownika na danym stanowisku pracy. Okresowe badania lekarskie są przeprowadzane przed zakończeniem ważności poprzedniego orzeczenia lekarskiego z badań profilaktycznych, które otrzymał pracownik.

Kto podlega badaniom okresowym ?

Okresowe badania lekarskie muszą przechodzić wszyscy pracownicy, bez względu na rodzaj i warunki wykonywanej pracy. Za profilaktyczne badania okresowe płaci pracodawca, który kieruje pracownika na badania medycyny pracy.

Częstotliwość badań okresowych określa lekarz medycyny pracy,a jest to uzależnione przede wszystkim od stanowiska, na jakim pracuje osoba. To kiedy pracownik powinien przejść ponowne badania okresowe, lekarz medycyny pracy wskazuje w orzeczeniu wydawanym przy okazji badań medycyny pracy. Wskazówki odnośnie tego, jak często należy przeprowadzać badania okresowe, określone są w załaczniku nr 1 ("Wskazówki metodyczne w sprawie przeprowdzania badań profilaktycznych pracowników") Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanaych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy.

Na badania okresowe pracownik powinien zgłosić się z wypełnionym skierowaniem na badania profilaktyczne. Umawianie badań następuje telefonicznie lub osobiście w siedzibie przychodni. Od skierowania i stanowiska pracy zależy,jaki będzie zakres badań lekarskich. Badania okresowe kończą się wydaniem orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku lub istnienie takich przeciwwskazań. Orzeczenie lekarskie lekarz medycyny pracy wydaje w dwóch egzemplarzach,jeden egzemplarz dla pracownika,a drugi dla pracodawcy.

Zakres badań okresowych medycyny pracy
To lekarz medycyny pracy - w oparciu o swoją wiedzę medyczną oraz informacje zawarte w skierowaniu - decyduje o tym,jakie należy wykonać dodatkowe badania oraz konsultacje specjalistyczne. Oprócz badania ogólnego stanu zdrowia,lekarz medycyny pracy może zlecić dodatkowe badania,które związane są ze specyfiką wykonywanej pracy osoby. W związku z tym mogą być dodatkowo wykonane np.:

  • badanie poziomu stężenia cukru we krwi, ciśnienia krwi
  • badania laryngologiczne,okulistyczne czy neurologiczne
  • badanie moczu
  • badania psychotechniczne
  • EKG,spirometria czy cholesterol
  • rentgen płuc

Pokaż menu / pełną ofertę