logo
Medycyna pracy Katowice
ul.Gliwicka 159
Badania wysokościowe
Dostępni lekarze medycyny pracy :
lekarz medycyny pracy Beata Dąbkowska
lekarz medycyny pracy Anna Gajewska
Katowice,ul.Gliwicka 159
Badania lekarskie w jednym miejscu, bezpłatny parking!

Badania wysokościowe mają na celu kompleksowo ocenić czy dana osoba może wykonywać pracę na wysokościach. Podobnie jak w przypadku innych badań medycyny pracy, także tutaj skierowanie wypisuje pracodawca lub osoba upoważniona w firmie do takich czynności. W skierowaniu powinno także znaleźć się rozróżnienie czy pracownik będzie wykonywał pracę na wysokości do 3 metrów czy powyżej 3 metrów.

Oprócz badania wykonywanego przez lekarza medycyny pracy w skład badań wysokościowych wchodzą konsultacje :

  • laryngologiczna
  • okulistyczna
  • neurologiczna

Zwykle badania do pracy na wysokości przeprowadzane są co 3 do 5 lat w przypadku pracy na wysokości do 3 metrów,a w przypadku pracy powyżej 3 metrów co 2-3 lata (* w przypadku osób, które osiągneły 50 rok życia , badania do pracy na wysokości przeprowadza się co roku). Decydujące zdanie ma tutaj lekarz medycyny pracy.

Przeciwwskazaniami do pracy na wysokości są np.:

  • padaczka
  • niedowidzenie lub brak widzenia obuocznego
  • zez
  • wady wzroku wymagające stałęgo noszenia okularów (nie dotyczy soczewek kontaktowych)
  • zaburzenia równowagi

Kiedy wymagane badania do pracy na wysokości ?
Badania wysokościowe muszą przejść pracownicy wykonujący u pracodawcy pracę na wysokości. W tym wypadku konieczne jest wystawienie stosownego skierowania na badania profilaktyczne. Pracodawca w skierowaniu na badania medycyny pracy zamieszcza o tym fakcie informacje w opisie warunków pracy "inne czynniki, w tym niebezpieczne"(częśc V)

Jakie prace zalicza się do prac na wysokości ?

Do prac na wysokości zalicza się pracę wykonywaną na powierzchni zndującej się co najmniej 1 metr nad poziomem ziemi lub podłogi.
Do prac na wysokości nie zalicza się pracy na powierzchni, niezależnie od wysokości, na jakiej się znajduje, jeżeli powierzchnia ta jest :

  • osłonięta ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 metra pełnymi ścianami lub ścianami z oknami oszklonymi
  • wyposażona w inne stałe kontrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem z wysokości

Pokaż menu / pełną ofertę