logo
Medycyna pracy Katowice
ul.Gliwicka 159
Badania wysokościowe
Dostępni lekarze medycyny pracy :
lekarz medycyny pracy Beata Dąbkowska
lekarz medycyny pracy Anna Gajewska
lekarz medycyny pracy Marek Wójtowicz
Katowice,ul.Gliwicka 159

Badania wysokościowe mają na celu kompleksowo ocenić czy dana osoba może wykonywać pracę na wysokościach. Podobnie jak w przypadku innych badań medycyny pracy, także tutaj skierowanie wypisuje pracodawca lub osoba upoważniona w firmie do takich czynności. W skierowaniu powinno także znaleźć się rozróżnienie czy pracownik będzie wykonywał pracę na wysokości do 3 metrów czy powyżej 3 metrów.

Oprócz badania wykonywanego przez lekarza medycyny pracy w skład badań wysokościowych wchodzą konsultacje :

  • laryngologiczna
  • okulistyczna
  • neurologiczna

Zwykle badania do pracy na wysokości przeprowadzane są co 3 do 5 lat w przypadku pracy na wysokości do 3 metrów,a w przypadku pracy powyżej 3 metrów co 2-3 lata (* w przypadku osób, które osiągneły 50 rok życia , badania do pracy na wysokości przeprowadza się co roku). Decydujące zdanie ma tutaj lekarz medycyny pracy.

Przeciwwskazaniami do pracy na wysokości są np.:

  • padaczka
  • niedowidzenie lub brak widzenia obuocznego
  • zez
  • wady wzroku wymagające stałęgo noszenia okularów (nie dotyczy soczewek kontaktowych)
  • zaburzenia równowagi

Kiedy wymagane badania do pracy na wysokości ?
Badania wysokościowe muszą przejść pracownicy wykonujący u pracodawcy pracę na wysokości. W tym wypadku konieczne jest wystawienie stosownego skierowania na badania profilaktyczne. Pracodawca w skierowaniu na badania medycyny pracy zamieszcza o tym fakcie informacje w opisie warunków pracy "inne czynniki, w tym niebezpieczne"(częśc V)

Jakie prace zalicza się do prac na wysokości ?

Do prac na wysokości zalicza się pracę wykonywaną na powierzchni zndującej się co najmniej 1 metr nad poziomem ziemi lub podłogi.
Do prac na wysokości nie zalicza się pracy na powierzchni, niezależnie od wysokości, na jakiej się znajduje, jeżeli powierzchnia ta jest :

  • osłonięta ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 metra pełnymi ścianami lub ścianami z oknami oszklonymi
  • wyposażona w inne stałe kontrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem z wysokości

Pokaż menu / pełną ofertę